SL NO.

Candidate Name

1

BHAGWAN SINGH CHAUHAN

2

MOHINDER SINGH KAYPEE

3

VIJAY SAMPLA

4

ANOOP SINGH

5

SHAMSHER SINGH

6

JASWINDER SINGH

7

DEEPAK KUMAR

8

YAMINI GOMAR

9

LAKHVIR SINGH

10

VIJAY KUMAR

11

OM PARKASH JAKHU

12

ANU KUMAR

13

DAVINDER SINGH

14

PAWAN KUMAR

15

BISHAN DASS

16

RAVI DUTT

17

RAM KISHAN